Religionsförvanskning?

25 september
2 KOMMENTARER

I senaste nyhetsbrevet från SEA skriver jag om ett mångreligiöst byggnadsprojekt i Nacka. Håll till godo!

Planerna på ett Guds Hus i Nacka har väckt uppmärksamhet i veckan. Det handlar om Nacka församling i Svenska kyrkan, S:t Konrads katolska församling i Nacka samt Muslimernas förening i Fisksätra som vill bygga en moské och en kyrka sida vid sida, förenade med en gemensam foajé. 

Biskop Bengt Wadensjö, drivande i projektet, skriver i SvD:

Ett Guds hus är en yttre manifestation av den gemensamma tron att Gud är En. Därför vill de tre församlingarna samla de stora religiösa samfunden i Fisksätra i en gemensam praktisk och ideologisk samverkan i ett gemensamt hus. De vill skapa tillit i kulturell mångfald i Fisksätra och genom dialog använda tron på Gud som instrument för att skapa fred.

Vart och ett av samfunden driver sin egen religiösa verksamhet i de egna gudstjänstlokalerna och övriga kulturella och sociala verksamheter i både de egna och de gemensamma lokalerna … Det vill ge ökade möjligheter för människor med olika religiösa traditioner att mötas, bidra till en fortsatt positiv utveckling i Fisksätra samt visa att religionen är en enande kraft i lokalsamhället.

Det finns mycket positivt att säga om ett sådant projekt.

I vårt mångkulturella samhälle finns ett stort behov av att människor med olika bakgrund och olika tro lära känna varandra. Vi behöver sticka hål på fördomar och rädsla, som idag frodas på många håll. Dialog, relationer och förtroende människor emellan är förutsättningar för en positiv samhällsutveckling. Att mötas i samma hus och ha en gemensam foajé kan vara ett sätt till bättre kontakt; byggnader och lokaler är ju heller inget avgörande för den som är kristen.

Innehållsmässigt är det också så att kristendom och islam har mycket gemensamt. Muhammed övergav sin samtids polyteistiska tro för tron på den enda Guden, som judar och kristna trodde på. Gudsbilden är därför på flera grundläggande områden densamma – samtidigt som den också skiljer sig åt på avgörande områden (är Guds väsen en absolut enhet eller är den ende Guden en mångfald i sig själv av Fader, Son och Ande?).

Men det finns också stora problem med projektet Guds Hus. Min största invändning är att det inte görs någon distinktion mellan gudsbild och gudsgemenskap. Enligt kristen tro kan en människa ha rätt bild av Gud utan att ha gemenskap med Gud.

Wadensjö skriver: ”Projektet syftar inte till religionsblandning och inte till mission bland varandras medlemmar.” Logiken i detta är att kristen mission inte behövs bland muslimer, därför att muslimer redan har gemenskap med Gud. Detta strider mot hela grundperspektivet i Nya testamentet.

Jesus hävdar återkommande att han är människans enda möjlighet att få gemenskap med Gud; ingen kommer till Fadern utom genom honom. I Matt 11:27 säger Jesus: ”… ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.”

Paulus hävdar återkommande att evangeliet är till först och främst för judarna – som redan hade rätt bild av Gud som den ende Guden! I Rom 1:16-17 skriver han: ”Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud …”

Alla människor, oavsett vilken bild av Gud man har, behöver evangeliet om Jesus och den rättfärdighet från Gud som där erbjuds. Den kristna kyrkans kallelse är därför mission, utan undantag. Judarna är inget undantag, muslimerna är inget undantag, nominella kyrkomedlemmar är inget undantag, moraliska eller omoraliska, religiösa eller sekulära … alla har vi skyldigheter mot. Som Paulus uttrycker det: ”Greker och barbarer, lärda och olärda — alla har jag skyldigheter mot. Därav min iver att förkunna evangeliet …” (Rom 1:14-15).

Jag håller med Wadensjö om att projektet i Nacka inte är religionsblandning; jag menar att det uttrycker religionsförvanskning. Det förnekar Jesus unika identitet och position som världens ende Frälsare.

Vi kristna i Sverige behöver mer av Paulus övertygelse om sanningen i evangeliet, nödvändigheten av att ta emot det  och ivern att dela det med andra.

2 KOMMENTARER till “Religionsförvanskning?”

  1. Susanne skriver:

    Angående kyrkan i Nacka: En förälder som bor i Nacka berättade för mig att inför julavslutningen 2009 var det mycket bråk om huruvida skolavslutningen skulle kunna hållas i kyrkan – skolan ville ju inte stöta sig med muslimer. Till slut blev det så att skolavslutningen hölls i kyrkan men prästen fick lova att inte nämna Gud – detta hade prästen gått med på och uteslöt alltså att namna Gud för skoleleverna.

  2. Andreas Holmberg skriver:

    Snacka om religionsförvanskning – alldeles bortsett från att muslimerna troligen inte berörs illa av begreppet ”Gud”. (Huruvida begreppet ”Allah” är en av kristna användbar motsvarighet till begreppet ”Gud” råder det ju delade meningar om; när muslimerna säger att Allah inte har någon son, säger vissa kristna: Nej, men det har vår Gud. Och andra kristna säger: Jo, det har han visst!).

Skriv en kommentarSök