Om samtycke som den sista moraliska bastionen

21 februari
0 KOMMENTARER

Min kollega i Apologia, Mats Selander, skriver lysande om samtycke och den starkes rätt. Artikeln finns i nättidningen Morgonbladet:

Det pågår ett krig i vår kultur. Ett krig mellan de som tror att individen måste anpassa sig efter moralen och de som menar att individen förtrycks av moralen. Kriget har många frontavsnitt och det är inte alltid lätt att veta vad som är vad. I grova drag står värdekonservativa mot liberaler.

Men ibland hamnar formella motståndare på samma sida. Kristna Värdepartiet (KrVP)och Feministiskt initiativ (Fi) är lika stora motståndare mot surrogatmödraskap, men av delvis olika skäl. Fi anser att surrogatmödraskap kränker kvinnan (hon reduceras till en behållare), medan KrVP anser att surrogatmödraskap dessutom utgör eller inbjuder till människohandel (ekonomisk ersättning utgår inte endast för ”hyra av livmoder” utan också för ”produkten” dvs barnet).

Både Fi och KrVP utgår från att det finns ett etiskt ramverk som går bortom samtycke. Detsamma gäller prostitution. Om nu ”kvinnan har rätt till sin kropp” när det gäller abort (vilket egentligen handlar om ”kvinnans rätt till att bestämma över någon annans kropp”), varför ska inte denna rättighet tillämpas lika absolut när det gäller prostitution? Varför motsätta sig att en kvinna eller man utför sexuella tjänster mot betalning? Varför ska politiker besluta om vad ”folk gör med sina kroppar”? Varför begränsa ”rätten till sin kropp”?

Svaret är förstås – som en abortliberal och feminist, tillika nära släktning till mig utbrast – att ”sex är ju inte till för sånt!!!” Nej just det. Sex är inte till för att köpas och säljas. Sex bär en egen etisk laddning som gör det fel att behandla andras såväl som sin egen sexualitet som vore det en kommersiell vara eller tjänst. Det är objektivt sett nedvärderande – oavsett samtycke! Detta tycks KrVP och Fi båda vara överens om. Det tackar vi för.

Men överlag går gränsen i kriget mellan de som i huvudsak betonar individens auktoritet och de som menar att etiken har en robustare och objektivare grund än enbart samtycke.

Individualismen säger att individen är den slutgiltiga moraliska auktoriteten. Utifrån detta menar man att samtycke blir den enda moraliskt giltiga faktorn. Om båda vill, så kan det aldrig vara fel. Men är det så enkelt?

Men låt mig för några ögonblick problematisera ”samtycke”. Låt oss utgå från en någorlunda genomsnittlig svensk sekulariserad individualist. Gud finns inte. Moralen är inte inskriven i naturen genom skaparens syfte med sin skapelse. Staten är inte heller moralens ankare. Auschwitz och Gulag har visat hur fel det kan gå då. Nej, det är individen som är moralens slutgiltiga auktoritet. Det som är ”heligt” för individen borde respekteras av oss andra. Ingen individ står över någon annan, och därför är jämlikhet ett närmast metafysiskt/religiöst värde. Detta tycks hänga ihop (med betoning på tycks).

För här uppstår direkt ett problem: Varför ska jag respektera någon annan individs känsla eller vilja, om den krockar med min känsla eller vilja? Varför borde jag stå tillbaka för någon annan? Vilken individ ska bestämma när två individer vill olika saker? Om individen är den slutgiltiga auktoriteten tycks det inte existera något rätt svar på den frågan. Det som händer då, är att den starke tar sig rätten att bestämma. Might becomes right – makten blir rätten.

Men varför då? Jo, individualismen räcker helt enkelt inte för att upprätthålla idén om samtycke. Till och med ”samtycke” kräver nämligen en tro på en objektiv moral, som säger att vissa känslor och vissa önskningar har moralisk förtur framför andra känslor och önskningar. Och detta gäller oavsett vad någon individ anser, känner eller önskar. Den moraliska utgångspunkten måste förstås vara att önskan att slippa sex trumfar över önskan att ha sex. Varför då? Därför att sex till sin natur handlar om kärlek. Och kärleken visar respekt.

Idén om samtycke kan alltså inte existera i ett etiskt vakuum utan kräver till sist ett moraliskt ramverk. Och den som konsekvent förkastar ett sådant ramverk, och helhjärtat och konsekvent löper individualismens lina hela vägen ut, har plötsligt inga skäl att respektera andra individers känslor och önskningar, om dessa hamnar i konflikt med de egna känslorna och önskningarna. Individualismen konsekvent tillämpad leder till moralisk anarki.

I ett starkt individualistisk samhälle där traditionella moraliska värden under lång tid nedtonats, ja spottats på, kommer vi få många män och kvinnor som får riktigt svårt med goda gränser. Idén om samtycke kommer då inte räcka som motkraft.

Vi tar ett exempel. När en man och en kvinna frivilligt tar sig några glas för mycket, när de frivilligt går upp till henne för ”en kopp te”. När hon frivilligt flörtar. Och när han frivilligt önskar sig sex. Varför skulle han stå tillbaka i sin starka önskan – påhejad av en av livets starkaste drifter, med ett omdöme omtöcknat av alkohol – bara för att hon säger ”nej”?

Utan ett etiskt ramverk, varför borde hennes önskan att inte ha sex få trumfa över hans önskan att ha sex? Utan ett etiskt ramverk härskar driften, och den starkes rätt. Då kan inte ens den svaga moral som finns inbyggd i idén om samtycke stå emot. Han samtycker ju inte till samtycke i denna situation!

Och så förvandlas dejten till en våldtäkt. Kanske samtidigt som mannen har en tänkt eller verklig dialog med kvinnan: ”Var inte så himla pryd! Kom igen, slappna av och njut! Du vill ju också ha sex! Du säger bara nej för att vara svårfångad, men nu har jag dig!”

Så faller även den sista moraliska bastionen; samtycke. Och övermänniskan träder fram. Den starkes rätt att få följa sin egen känsla, oavsett vilka invändningar den svaga motparten må ha. Det fanns ju ingen Gud, ingen moral som står över individen, och det var ju individens känsla som var det nya ”heliga”. Individens känsla är helig för honom själv. Mannen tillämpar bara det som så många sagt så länge: ”Du måste få göra det som känns rätt för dig.”

Som kulturen sår får dess offer skörda.

Av Mats Selander