11 augusti

Har skrivit en kommentar i Världen idag den 11 augusti 2017:

Det är häpnadsväckande. På ledarplats i DN (7/8) skriver Lisa Magnusson ”att det måste vara upp till varje individ att själv definiera sin könstillhörighet”. Som en ny mänsklig rättighet. Subjektiviteten görs allsmäktig; jag är det jag själv definierar mig som.

Det har blivit vanligt att tala om ”vårt tilldelade kön”, alltså att könstillhörighet är något som andra människor gav oss, inte något vi föddes med. Nu ska vi därför ta makten och definiera oss själva.

När jag föddes tilldelades jag mina namn. Den processen var till stora delar subjektiv. Mina föräldrar valde tre namn – de kunde valt tusen andra och jag är idag fri att ta nya namn. I min födelseattest nämns, vid sidan om namn, också längd och vikt. Var det något jag tilldelades – som lika gärna kunde angetts med andra värden? Eller var det något som konstaterades om mig?

För det stora flertalet är könstillhörighet inget som tilldelas och inget som man väljer. Det är tvärtom lika verkligt och ofrånkomligt som längd och vikt. Det är något som konstateras, av andra och av mig själv.

Nu påpekar Lisa Magnusson att 1 barn av 1500 nyfödda inte har något biologiskt entydigt kön. Frågan är vilka slutsatser vi ska dra av det?

Vi kan konstatera att det här, liksom på många andra områden, finns både variationer och komplikationer. Utifrån människovärdesprincipen är alla människor värdefulla och ska mötas med respekt och omsorg. Det gäller inte minst den som lider och kämpar med det som är sönder i kropp eller själ.

Men utifrån det faktum att mindre än en promille föds utan entydigt biologiskt kön följer inte att manligt och kvinnligt därför är något subjektivt, flytande och upp till individens val. Det som följer är istället en förpliktelse att hjälpa och stödja dem som lever med en sådan problematik. Verklighetens grundmönster upphävs inte av några få avvikelser.

Människan är en social varelse som påverkas av sin omgivning. Lisa Magnusson konstaterar att ”antalet barn med avvikande könsutveckling ökar”, att ”de som själva upplever att de har fötts i fel kropp [blir] bara fler och fler” och att i Stockholm ”har könsutredningarna fördubblats varje år sedan 2013”. Vad annat är att vänta i en kultur som driver just Lisa Magnussons tes om att själv definiera sin könstillhörighet?!

Hur har denna flykt från verkligheten kunnat drivas så här långt?

Ett svar på kort sikt är införandet av det könsneutrala äktenskapet. Genom att samhället valde att förneka biologiska realiteter och likställa det som inte är lika – den enkönade relationen med man-kvinna-relationen – öppnade man en dörr som inte längre går att stänga. Signalen är stark; biologi spelar ingen roll. Det inre jaget har företräde.

Ett svar på längre sikt har med upplysningshumanismen att göra. När Gud detroniserades satte sig människan på tronen. Människan blev alltings mått. Med utgångspunkt i den individuella människan finns en inbyggd subjektivitet i humanismen.

2000 år av kristen tro byggde på övertygelsen om sanning och en objektiv verklighet utanför jaget. Det är under den sekulära humanismens epok, det sena 1900-talet fram till vår tid, som den postmoderna relativismen brutit igenom. Nu är inte Gud herre över verkligheten; nu regerar det individuella subjektet.

14 juli

Min krönika den 14 juli 2017 i ViD:

Det händer något med argumentationsförmågan i frågor där det råder bred enighet. När majoriteten med självklarhet kan utgå från att det är på ett visst sätt behöver man inte tänka igenom fakta, argument och motargument. Det räcker att med indignation slå fast det självklara.

Hanne Kjöller, känd journalist och debattör, kan illustrera vad jag menar. I en artikel i Expressen den 13 juni diskuterar hon abortfrågan under rubriken: ”Nej, ett foster är inte en människa”.

Kjöller ska ha heder av att försöka föra en principiell diskussion av abortfrågan. Men artikeln visar samtidigt hur ovan hon är vid en sådan diskussion och hur felaktig hennes argumentation därför blir.

Kjöller ger oss flera argument för den svenska abortlagstiftningen och samtliga av argumenten är, som jag ser det, problematiska. Låt mig ge ett exempel.

Abort kommer alltid att efterfrågas och därför står valet, enligt Kjöller, mellan legala och illegala aborter. Det tror jag hon har rätt i. Så kommer argumentet: legala aborter är att föredra eftersom illegala aborter är ett sämre alternativ. De utgör ju en dödlig fara för kvinnan: ”När WHO räknar globalt landar vi nu på 70 000 döda kvinnor per år” som en konsekvens av illegala aborter. En vidrig siffra, det kan alla vara överens om.

Problemet är att Kjöller citerar WHO:s siffror från 2003, då siffran var 67 000. Denna gamla siffra verkar i svensk debatt för enkelhetens skull avrundas uppåt till 70 000. Men WHO kom med nya siffror 2008 och man kunde då konstatera att antalet kvinnor som dör efter illegala aborter på endast fem år hade sjunkit till 47 000. Majoriteten av dessa dödsfall sker i fattiga länder i Afrika. Vi ser alltså en dramatisk minskning av dödsfall efter illegala aborter – och det finns goda skäl att anta att den minskningen har fortsatt efter 2008.

Jag läser på RFSU:s hemsida om Uruguay, som inte har fri abort. Tidigare var osäkra illegala aborter den främsta orsaken till mödradödlighet i Uruguay. Men något revolutionerande har hänt. De senaste åren har inte en enda kvinna dött efter en illegal abort i Uruguay. Förklaringen är att illegala aborter idag sker på samma sätt som de legala aborterna och därför inte är osäkra såsom de var tidigare.

Detta är en utveckling som kan förväntas fortsätta och dödsfallen efter illegala aborter i världen kommer därför att fortsätta att minska. För RFSU och andra förespråkare för en liberal abortlagstiftning skapar detta problem. Som det står i samma artikel på RFSU:s hemsida: ”Det är ett intressant dilemma. Att kvinnor dör är det mest accepterade skälet att kämpa för legala aborter. Dödligheten är ett starkt argument och i vissa fall kan färre dödsfall minska motivationen”.

Abortförespråkarnas starkaste argument håller helt enkelt på att glida dem ur händerna.

Men Kjöller hänvisar inte bara till föråldrad statistik från 2003. Nej, hon hänvisar till situationen i Sverige på 1930-talet och talar om ”strumpstickor, arsenik och tvålinjektioner i livmodern”. Det är ett skamligt resonemang som helt saknar relevans för Sverige 2017. Illegala aborter i Sverige – precis som i dagens Uruguay – skulle förstås ske på ett annat sätt än 1930.

Det är hög tid att höja argumentationsnivån i abortfrågan.

9 juni

Här är min krönika i Världen idag den 9 juni:

Jag brukar läsa journalisten Hanne Kjöllers texter med intresse. Så också artikeln i Expressen den 6/6 om barnmorskor och samvetsfrihet: ”De kräver ett arbete som de inte vill utföra”.

Kjöller ger oss en analogi att fundera över: En muslimsk man som arbetar på Systembolagets huvudkontor önskar ett mer kundnära arbete och ber att få arbeta med försäljning i butik. Men han kan för sitt samvetets skull inte packa upp och sälja alkoholhaltiga drycker, det får andra göra. Han vill endast hantera de alkoholfria alternativen, vilket förstås är en orimlig begäran.

Hur skulle det kunna vara annorlunda för barnmorskor och frågan om att utföra aborter? För Kjöller mynnar båda situationerna – alkoholförsäljning om man är butiksanställd på Systemet och abortingrepp om man är barnmorska – ut i en enkel fråga: Varför kräva ett arbete som man inte vill utföra?

Kjöllers analogi med alkoholförsäljning är dock missvisande, på åtminstone två områden.

För det första är det inte en korrekt jämförelse. Försäljning av alkoholhaltiga drycker utgör kärnverksamheten, själva idén med Systembolagets verksamhet. Det alkoholfria sortimentet är tillagt i efterhand och kan enkelt tas bort från Systemet. Det säljs ju ändå redan på ICA.

När det gäller barnmorskor och aborter förhåller det sig tvärtom. Att förlösa och ta emot barn utgör kärnverksamheten, själva idén med barnmorskerollen. Abortingreppet är något som lagts till senare och som enkelt kan tas bort från barnmorskerollen. Man kan t ex ha en speciell roll som abortsköterska istället.

Man måste självklart kunna utföra det som är poängen med själva yrket, i de här fallen att sälja alkohol respektive att förlösa barn. Om man inte är beredd att göra det bör man söka ett annat yrke.

Kjöllers analogi illustrerar alltså inte dilemmat för en barnmorska som har samvetsbetänkligheter inför abort; det är en betänklighet inför en arbetsuppgift som inte tillhör yrkets egentliga identitet och som lagts till i efterhand.

För det andra är frågornas etiska dignitet inte likvärdiga. Inget moralfilosofiskt tänkande likställer frågan om alkoholintag med utsläckande av mänskligt liv. När det gäller frågor som abort eller dödshjälp finns det anledning att diskutera dem för sig, eftersom de har en existentiell och etisk laddning som inte går att jämföra med några andra frågor. Det handlar om tidlösa yrkesroller som har till uppgift att värna och vårda det mänskliga livet, men där vi nu diskuterar arbetsuppgifter med det motsatta innehållet; att utsläcka mänskligt liv. Etiskt finns det inga större motsatser än detta: att värna eller att utsläcka en människas liv. Är det verkligen rimligt att förlägga de uppgifterna i en och samma yrkesroll?

Kjöller tar upp frågan om aktiv dödshjälp och om vi ska ”tvinga alla narkosläkare att växla från att rädda liv till att ta liv”. Hon menar att det ”är skillnad på att i efterhand ändra spelreglerna för redan anställda mot att utbilda sig till ett yrke där man från början vet vad som förväntas”. Men notera: när nuvarande abortlag antogs förutsatte man i lagens förarbeten att samvetsfrihet skulle gälla för vårdpersonal. Det finns inga begränsningar att det endast skulle gälla befintlig, men inte framtida, vårdpersonal.

12 maj

Min kommentar i Världen idag den 12 maj:

I år firar vi den store reformatorn; det är fem hundra år sedan Martin Luther började sin protest mot missbruken i kyrkan. Nu beundras och kritiseras han på löpande band. Hans livsverk är imponerande och det finns material att både tjusas över och förfäras inför.

En central fråga i diskussionen om Luther är hans övertygelse om Sola Scriptura, alltså Skriften allena. Övertygelsen om Skriftens primat – dess överhöghet som domare i teologi – utgjorde en grundpelare i reformationen. Idag kritiseras den från höger till vänster.

Kritiken är ofta missriktad: kritikerna verkar inte alltid ha förstått den lära man kritiserar. Så sägs det till exempel att det inte någonstans i Skriften talas om ”Skriften allena”. Därmed saknar läran själv skriftstöd. Men poängen med Skriften allena är inte att enbart ord och uttryck som återfinns i Skriften kan användas av den kristne. Nej, det handlar om innehållet. Endast det innehåll som går tillbaka till Skriften är förpliktigande för den kristne.

Ordet tre-enig återfinns inte i de bibliska texterna, men det är ändå självklart att tala om tre-enigheten. Gud som Fader, Son och helig Ande finns rakt igenom Nya testamentet. Så är Sola Scriptura ett innehållskriterium, inte ett fängelse vad gäller ordalydelse. Grundfrågan är alltså inte om man kan hitta uttrycket ”Skriften allena” i de bibliska texterna, utan om tankegången finns där (vilket den gör).

Vidare förväxlas Sola Scriptura ibland med Solo Scriptura, alltså att Skriften står ensam och att en kristen därför inte lyssnar till någon annan röst. Men det är igen ett missförstånd. Vi måste också använda det av Gud givna förnuftet. Som Luther sa vid riksdagen i Worms 1521:

”Om jag … inte blir överbevisad genom Skriftens vittnesbörd eller klara förnuftsskäl – ty jag litar varken på påven eller konsilierna ensamma, eftersom det är uppenbart att de inte så sällan har tagit miste eller sagt emot sig själva – är jag bunden av de skriftställen jag anfört. Och så länge mitt samvete är fångat av Guds ord, varken kan eller vill jag återkalla något, eftersom det hotar saligheten och inte är rätt och riktigt att handla emot samvetet.”

Luther hänvisade alltså både till Skriften, förnuftet och samvetet. När Luther senare reformerade skolsystemet i Tyskland tog han bort många av Aristoteles skrifter, eftersom han ogillade den syntes mellan aristotelisk filosofi och kristen teologi som präglade samtiden. Men han behöll Aristoteles bok i logik; det är viktigt att lära sig tänka!

Luther hänvisade också ofta till kyrkofäderna och citerade deras skrifter, eftersom det var viktigt för honom att hans teologiska tankar inte var nya, som vore de ett påfund av honom. Som det står i den Augsburgska bekännelsen: ”hela den här frågan stöds av vittnesmål av kyrkofäderna”.

Poängen är att man självklart ska lyssna till och lära också av andra kunskapskällor; förnuftet, samvetet, den allmänna uppenbarelsen, kyrkofäderna … Men om de olika rösterna inte är i samklang, då har Skriften utslagsröst. För juridiska frågor finns det en högsta domstol som fäller det slutgiltiga avgörandet.  För Luther betyder Sola Scriptura att det i teologiska frågor finns en högsta domstol som fäller det slutgiltiga avgörandet.

7 april

Min kommentar i Världen idag den 7 april:

Trender kommer och trender går. För en tid kan en viss fråga eller en viss inställning i en fråga verka avgörande och därmed lägga annat i skugga. Så springer man på den bollen – bara för att snabbt få se sig överspelad. Som någon sagt: Den som gifter sig med tidsandan blir snabbt änka.

Jag började läsa teologi 1982. Då hade 70-talets vänstervåg redan börjat klinga av i samhället och yuppien – från engelskans young urban professional – skulle snart göra entré. Men inom universitetsteologin var befrielseteologi och kristen marxism fortfarande hett. Den var en av trenderna.

Sedan dess har teologiska trender sköljt över oss: feministteologi, ekoteologi, postmodern teologi, queerteologi … Kristen marxism har svalnat betänkligt.

De flesta trender fångar upp något betydelsefullt och ställer väsentliga frågor. Samtidigt förvrider trender perspektiven genom att renodla en sida av saken på bekostnad av andra. Det blir endimensionellt och i förlängningen falskt. Som när postmodernt tänkande understryker det subjektiva i vår kunskap och sedan drar det till sin spets och underkänner alla sanningsanspråk.

Den kristne kan helhjärtat instämma i orden ”Inget mänskligt är mig främmande” – vilket förövrigt var Karl Marx motto i livet. Inga frågor och inga dimensioner av det mänskliga livet ska ignoreras. Gud är skaparen av tillvaron i dess helhet. Rättvisa och frihet, skapelse och miljö, manligt och kvinnligt, kön och sexualitet … är viktiga frågor.

Samtidigt förstår den kristne dessa frågor utifrån ett helhetsperspektiv: Gud är ju skaparen av hela tillvaron! Hans uppenbarelse i Skriften och i Sonen visar oss hur han ser på sin egen skapelse och vad som är hans vilja med mänskligt liv. Istället för att fladdra hit och dit och följa trendernas vågskvalp är den kristne kallad att utveckla ett kristet tänkande utifrån en kristen världsbild. Som Paulus skriver:

”Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus.” Ef 4:14-15

Detta handlar om mer än att bara självständigt gå sin egen väg. Kallelsen är större. Den innebär också att dekonstruera och avslöja de falska tankesystemen. Trender kan ju vara mer än överbetoningar av delsanningar; de kan också vara ett uttryck för människans uppror mot Gud och mot hans vilja med skapelsen. Som Paulus säger: ”Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud”, 2 Kor 10:5.

I grunden handlar detta om kristet självförtroende, att följa Kristus oavsett om man har vinden i ryggen eller om det blåser kylig motvind.

Lukas ger oss en kort karakteristik av den kulturella mentaliteten i lärdomsstaden Athen: befolkningen ägnade ”all sin tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen”, Apg 17:21. Trendkänslighet är uppenbarligen inget nytt – den är själv ingen trend – utan följer den mänskliga naturen. Desto viktigare då att söka förankring i sanningen.

10 mars

Min kommentar den 10 mars i Världen idag:

Jag surfar in på RFSU:s hemsida och läser artikeln ”Abort – argument och myter”. Den börjar med att presentera fem argument för rätten till abort. Första argumentet lyder: ”Alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp och hälsa.”

Det är ingen slump att detta står först. Slagordet om rätten till sin egen kropp står alltid i främsta ledet när frågan om abort kommer på tal. Anledning är inte svår att begripa: det är verkligen en fundamental rättighet att få bestämma över sin egen kropp. Självklart har alla kvinnor rätt till sin kropp, precis som alla män har rätt till sin kropp – och alla barn har rätt till sin kropp.

Men här blir situationen märklig; detta är ju alla överens om! Det finns inga motståndare att besegra. Abortkritiker bär gärna plakat med texter om rätten till sin egen kropp. Konflikten när det gäller abort handlar inte om att en sida bejakar kvinnans rätt till sin kropp och den andra sidan förnekar den. Nej, konfliktpunkten finns på ett annat ställe.

Jag läser vidare på RFSU:s hemsida och ser att de höjer svensk abortlagstiftning till skyarna:  ”Vår abortlag är en av världens bästa”. RFSU bejakar alltså svensk abortlag, som innebär fri abort till vecka 18 och därefter rätt till abort efter särskild prövning fram till vecka 22. En graviditet varar under 40 veckor. Det innebär alltså att svenska abortlag ger rätt fri abort under den första hälften av graviditeten men förbjuder abort under den andra hälften av graviditeten.

Om abortfrågan handlar om kvinnans rätt till sin kropp borde RFSU skrika i högan sky över svensk abortlagstiftning; den förbjuder ju abort under ungefär lika många veckor som den tillåter abort. Ändå är RFSU knäpptysta på den punkten.

Förklaringen är förstås att abortfrågan involverar två kroppar: kvinnans kropp och barnets kropp. Ja, jag väljer här medvetet att använda ordet barn, istället för foster. Har ni någon gång träffat föräldrar som glatt berättat: ”Vi väntar foster”? Nej, om vi vill ta emot det nya livet säger vi alltid att vi väntar barn. Varför skulle vi då benämna det på ett annat sätt om vi väljer att abortera det? Det är ju bara att lura sig själv med ord. Barnet förändras ju inte till sin natur utifrån vad vi väljer att göra med barnet.

Precis som kvinnan har rätt till sin kropp har barnet rätt till sin kropp. Därför får man inte skada barnets kropp – efter v 22.

Här är den verkliga frågan: Kan barnets status förändras vid en viss vecka, för att sedan aldrig mer förändras? Rätten till sin egen kropp har man ju sedan, som en del av de mänskliga rättigheterna, under resten av sitt liv. Så varför har barnet ingen rätt till sin kropp under den första halvan av graviditeten, men ges sedan den rätten under den andra halvan av graviditeten?

Eller satt på sin spets: När blir en människa till? Vad utgör startpunkten på det mänskliga livet?

Här har svensk media misslyckats med att genomlysa en viktig frågeställning. När hörde ni senast en journalist pressa RFSU på argumenten för abort? När fick de senast en kritisk fråga kring sitt främsta argument – med en följdfråga om barnets rätt till sin kropp? Det väntar jag fortfarande på.

 

 

 

 

10 februari

Min senaste kommentar i Världen idag:

Vårt sammanhang – vår kontext – påverkar oss och skapar hemmablindhet och skygglappar. Det gäller oss alla. Därför behöver vi tänka igenom både egna och andras argument i de stora frågorna, så vi inte blir vilseförda av vårt sammanhang. Ett svagt argument förblir svagt även om det egna sammanhanget applåderar.

Det är ofta frustrerande att läsa modern teologi, eftersom det övernaturliga som regel utesluts redan i utgångspunkten. Mycket av den moderna universitetsteologin har en sådan begränsande kontext. Detta skapar en mentalitet som ger en teolog plus-poäng för kritik av kristen tro. För att generalisera; det känns bättre att framföra kritik av evangelierna än att bekräfta dem.

Den nya boken Den okände Jesus av författarna Hägerland & Wassén kan illustrera:

”Varken Markus eller Johannes tar upp Jesus födelse och de känner inte till att Jesus skulle ha kommit till genom den heliga anden. Det är intressant i sammanhanget att också Paulus verkar helt ovetande om någon jungfrufödsel. Istället hävdar han med bestämdhet att Jesus ”till sin mänskliga härkomst (grekiska sperma) var av Davids ätt” (Rom 1:3). Det är inget tvivel om att han tar för givet att Jesus blivit till genom manlig säd.”

Nu är tystnad inte detsamma som okunskap. Att Markus och Johannes väljer att enbart berätta om Jesu offentliga verksamhet säger ingenting om deras kunskap om Jesu födelse eller uppväxt. De kände förstås till många saker om Jesus som de valde att inte inkludera i sina texter om honom.

Detsamma gäller att Paulus verkar ovetande om jungfrufödelsen. Eftersom han själv inte var ett ögonvittne till Jesu liv före uppståndelsen skriver han nästan inget om det. Det överlåter han åt dem som var med.

Argumentet att uttrycket ”hans mänskliga härkomst (grekiska sperma)” skulle innebära att Paulus ”tar för givet att Jesus blivit till genom manlig säd” är märkligt.

För det första har författarna satt ordet sperma på fel plats. Jesu ”mänskliga härkomst” är på grekiska kata sarka, efter köttet. Ordet sperma återfinns bakom uttrycket ”av Davids ätt” (grekiska sperma).

För det andra har det grekiska ordet sperma inte den begränsade betydelse som det svenska ordet sperma har, alltså mannens sädesvätska. Nej, på grekiska betyder det säd och har flera betydelser.

I evangelierna används det i Jesu liknelse om såningsmannen i dess bokstavliga betydelse av säd. Ofta används det i Nya testamentet i betydelsen avkomma. Ta t ex Paulus ord i Galaterbrevet 3:16: ”Men nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma (grekiska sperma)”. Det vore fånigt att påstå att det betyder att löftet gavs till Abraham och hans sädesvätska. Nej, det betyder förstås hans ättlingar.

På samma sätt i Romarbrevet 1:3. Jesus hade inte sin mänskliga härkomst från Davids sädesvätska – det var tusen år dem emellan – utan det betyder att Jesus var en ättling till David.

Jag har svårt att förklara sådana här svaga argument på annat sätt än att kontexten ger pluspoäng åt den som är kritisk mot evangelierna och underkänner jungfrufödelsen.

Men kan Jesus biologiskt vara av Davids ätt om han blev till utan mans medverkan, om jungfrufödelsen är sann? Ja, om hans mor Maria var av Davids släkt så var Jesus till sin mänskliga härkomst av Davids ätt.

Ur ett juridiskt perspektiv ser frågan annorlunda ut. Poängen för Matteus när han ger oss Jesu släkttavla är att visa att Jesus är Davids son, en ättling till David. Och enligt Matteus går släktlinjen via Josef – samtidigt som Matteus markerar att Josef inte är Jesu biologiska pappa; Maria ”var havande genom helig ande”, Matt 1:18

Detta är i den judiska kulturen inget problem, eftersom en adopterad son – och Josef gifte sig med Maria och adopterad därmed hennes son – räknade som en ättling till familjen.

NT-forskaren D A Carson – som för övrigt kommer på besök till Sverige i vår (http://www.theofil.nu/teologikonferens-2017) – skriver om Matt 1:18ff:

”The previous section showed Joseph to be the descendant of David; but Jesus was not Joseph’s son, as this section makes even more explicit. Only if Joseph formally ‘adopted’ him could he too be ‘son of David’ (v 20). It took a divine revelation to persuade Joseph to do so, by accepting the pregnant Mary as his wife and then giving the child a name.”

En annan välkänd NT-forskare, Darrell Bock, skriver om samma textställe:

”A connection between Jesus and the Davidic house through Joseph is not problematic, since Jesus would be the perceived son of Joseph, even though he was virginally conceived. Human inheritance would come to him through that connection. Precedent for nonbiological ancestry exists in levirate marriage (Deut. 25:5–10).”

[Texten är något utökad jämfört med papperversionen – här på bloggen bestämmer jag själv över antalet tecken :-)]

25 januari

Här är mitt svar i Dagen – med rubriken ”Sanningen går före metoden” – på Hägerlands och Wasséns kritik av min syn på historisk forskning:

I min recension av ”Den okände Jesus” (Dagen 30/12) kritiserar jag Hägerland och Wassén för att deras resonemang, på ett antal områden, saknar stringens och tyngd. I en debattartikel (Dagen 18/1) lyfter författarna fram ett av områdena, synen på historieforskning, och hävdar att min kritik är ”gravt förenklad”.

I verkligheten är det tvärtom. Hägerland och Wassén laborerar med endast två möjliga synsätt på historieforskning: Antingen en absolutifierad naturalistisk metodik som innebär att ”varje skeende ska kunna förklaras som verkan av en känd inomvärldslig orsak” eller ett naivt accepterande av varje anspråk på det övernaturliga, där påståenden om Apollonios av Tyana och Jesus från Nasaret ska bedömas lika. Men just detta är att förenkla. Det finns nämligen fler möjliga hållningar än dessa två.

Vi är överens om att utgångspunkten för historisk forskning är tillvarons regelbundenhet och att skeenden därför i utgångsläget bör förstås inomvärldsligt, i enlighet med historisk-kritisk metod. Men vad ska vi göra om vi stöter på historiska fakta som inte låter sig på ett rimligt sätt förklaras enbart inomvärldsligt?

Hägerland och Wassén skriver i sin bok: ”Det måste poängteras att historiker inte utger sig för att avgöra huruvida gudar … existerar eller inte”. På samma sätt kan historiker inte heller avgöra i förväg om Israels Gud har ingripit övernaturligt i historien eller inte. Att då använda en strikt naturalistisk metodik är kontraproduktivt. Om Gud har agerat övernaturligt och vi har låst oss vid att alla händelser måste ha en naturlig orsaksförklaring kommer vårt vetenskapliga arbete inte att leda oss i riktning mot sanning. Och sanning är ju målet för all vetenskap.

N T Wright, en av vår tids ledande Jesus-forskare, skriver: ”att i det närmaste likställa övernaturligt med vidskepelse är fågelskrämmor som upplysningstänkandet har ställt fram för att skrämma iväg den som följer historiska argument dit de leder. Det är hög tid för fåglarna att sluta ta notis.”

Det handlar om att vara konsekvent. Menar vi allvar med att vetenskapen inte kan utesluta Guds existens eller hans övernaturliga agerande, så ska vi inte i förväg utesluta att han har agerat övernaturligt. Vi måste vara öppna för det faktiska historiska skeendet.

Jag förespråkar vad som ibland kallas öppen historisk-kritisk metod. Det innebär att man arbetar historiskt-kritiskt, men utan dogmatiska låsningar till en naturalistisk världsbild. Anspråk om det övernaturliga måste inte avskrivas i utgångsläget, utan behöver analyseras fall för fall. De flesta av dem kan snabbt avskrivas, eftersom det finns trovärdiga naturliga förklaringar, men det är inte givet från början att det med nödvändighet gäller varje enskilt fall.

Skillnaden i status på de historiska uppgifterna om Apollonios av Tyana och Jesus av Nasaret, för att ta Hägerlands och Wasséns exempel, är mycket tydlig. Vi har endast en källa om Apollonios, nämligen Filostratos, som skriver etthundratrettiofem år efter Apollonius liv. Filostratos bygger i sin tur främst på uppgifter från en viss Damis, en person som de flesta forskare menar är en fiktion skapad av Filostratos själv. Käll-läget är med andra ord mycket svajigt. Detta står i stark kontrast till situationen vad gäller Jesus från Nasaret. Där har vi tillgång till ett flertal källor, tidiga källor och vi har tillgång till ögonvittnesmaterial. Därmed står vi på stabilare historisk grund. Det är därmed inte rimligt att uppgifterna om Apollonius och Jesus ska bedömas på samma sätt.

Jag menar att vi bör söka bästa möjliga förklaring till de fakta vi har och inte låta en i förväg vald metod begränsa vilka svar som är möjliga. I linje med N T Wright menar jag att det inte finns någon enbart inomvärldslig förklaring som på ett tillfredställande sätt kan göra rättvisa åt t ex de historiska fakta vi har om vad som följde på Jesu död. Begravningen, upptäckten att graven var tom, de många påtagliga mötena med den uppståndne Jesus och den kristna kyrkans överraskande och kraftfulla framväxt kräver en förklaring. De inomvärldsliga förklaringsförsöken har i olika grad misslyckats med att ge en hållbar och sammanhängande förklaring. Varför då utesluta möjligheten av att Gud gripit in?!

Till sist: Hägerland och Wassén påstår att jag ifrågasätter om de kan vara kristna. Här måste jag kraftfullt avvisa deras exegetik av min text; det påståendet står inte att finna. Jag skulle aldrig göra ett sådant ifrågasättande. Frågan om vem som är kristen lämnar vi bäst till Gud. Däremot ifrågasatte jag den teologiska koherensen mellan innehållet i ”Den okände Jesus” och den kristna kyrkans bekännelse. Det ifrågasättandet kvarstår.

9 december

Min senaste krönika i ViD:

Jag minns att jag skrattade högt.

Det är inte var dag nyhetsrapporteringen i Rapport orsakar den reaktionen från min TV-soffa. Men i våras, när förslaget att nyanlända måste gå en kurs om jämställdhet började diskuteras, då brast det för mig. Varför kom inte feministerna på detta för hundra år sedan? En kurs! Då hade vi sluppit mer än 100 år av långsam kamp för rättvisa mellan könen.

Missförstå mig inte. Det är alldeles utmärkt att människor som kommer till Sverige introduceras i vårt lands historia och i de värderingar som präglar vår kultur. Det är till och med mycket bra. Problemet är den ytliga förståelsen av värderingar och kulturbygge – som om det skulle vara något som avgörs av några dagars kurs.

Värderingar ligger djupt i oss människor, med ett mångförgrenat nätverk av rötter. Våra värderingar hämtar näring från vår uppväxt, från den omgivande kulturen och från våra egna erfarenheter och tankar. Den bakomliggande världsbilden – vad vår omgivning och vi själva ytterst tror om världen vi befinner oss i – spelar en central roll för våra värderingar. Det säger sig självt att en kurs, som ges i ett nytt och främmande land, bara skrapar på ytan när det gäller processen att forma och eventuellt omforma våra värderingar.

Det har länge förundrat mig att ateister och humanister så hårt bekämpat Europas kristna historia och de värderingar som präglat vår kultur, när de har så lite att sätta i dess ställe. Vad blir kvar när man rivit ner den kristna tron och det främsta man kan ersätta den med är individualism? Vilka värderingar och vilket kulturbygge följer sedan? Vad händer på hundra – eller tusen – års sikt med ett land som präglas av sekulär humanism?

I den numera nedlagda tidskriften Neo (5/2013) finns en intervju med Niall Ferguson, professor i historia vid Harvard. Niall Ferguson är gift med Ayaan Hirsi Ali, somaliskfödd författare, känd för sin kamp mot kvinnoförtryck och sitt liv på flykt undan islamister. Hon gjorde tillsammans med filmaren Theo van Gogh den kontroversiella kortfilmen ”Underkastelse”. Van Gogh mördades av en muslimsk fanatiker. På hans döda kropp fanns ett brev med dödshot även mot Ayaan Hirsi Ali, som sedan dess har tvingats leva med livvaktsskydd.

I intervjun i Neo ger paret ett oväntat recept på vad som behövs i Europa idag.

– Den som tror att vi kommer att komma någonstans genom att gå runt och predika ”kom och bli ateist” – dream on. Det är ett totalt oattraktivt erbjudande, särskilt om man kommer från en religiös bakgrund. Både Ayaan och jag är ateister. Men vad ska man göra? Islamister rekryterar nya följare med stor framgång i våra skolor och det finns egentligen ingen motpart.

– Det finns ingen som konkurrerar med dem, som söker upp folk och säger ”det finns ett alternativ, du behöver inte bli jihadist för att finna mening”. Och ja, jag har diskuterat det här med Ayaan och jag har blivit tvungen att erkänna att det enda som skulle kunna vara framgångsrikt är att uppmuntra kristna att konkurrera mer aktivt med islamisterna.

Vilken utmaning för den kristna församlingen! Det är mission i Sverige, både bland sekulära humanister och bland nyanlända muslimer, som är nyckeln. Både för Guds rike och för vår kulturs framtid.