16 november

Min kommentar – med rubriken ”Vi står i dag inför stora och långsiktiga utmaningar i Sverige” – i dagens Världen idag:

Det finns bland kristna en viss förvirring kring förståelsen av Jesu undervisning i Bergspredikan. Vad betyder det att vända andra kinden till eller att gå den extra milen?

Några tänker att Jesus gett oss allmänmänskliga principer och att vi i Bergspredikan har grundritningen till ett gott samhällsbygge eller den ideologiska basen för ett politiskt parti. Men det kan inte vara Jesu avsikt. Han inleder talet ju med att identifiera vilka som är adressaten: det är alla de som ”tillhör himmelriket” och som ”ska kallas Guds barn”. Människor som kommer att bli förföljda för ”min skull”, säger Jesus. Mitt ibland människorna är de kallade att vara ”jordens salt” och ”världens ljus”. Bergspredikans innehåll är riktat till Jesu lärjungar.

Att man måste göra en skillnad mellan vad som är den enskilde kristnes kallelse och vad som är samhällets och staten uppdrag visar sig också i hur Jesus själv tillämpade sin undervisning. Han som sa att vi skulle vända andra kinden till, valde själv – i en given situation – att inte göra så. När Jesus förhördes inför översteprästen Hannas står det att en ”av vakterna som stod där gav honom då en örfil och sade: ”Skall du svara översteprästen på det sättet?” Jesus valde att inte vända andra kinden till. Istället utmanade han soldaten: ”Har jag sagt något som var fel, så säg vad det var. Men om jag har rätt, varför slår du mig?” Joh 18:22-23 Utifrån evangelierna går det inte att förstå uppmaningen att vända andra kinden till som en universell fredsprincip. Den måste sättas in i sitt sammanhang.

Statens uppdrag är att upprätthålla rätten, att hålla tillbaka det onda och skapa utrymme för det goda. Att fysiskt misshandla en fånge och försöka tysta en anklagad med våld går emot rätten. Det ska man aldrig acceptera; det innebär ju i så fall att man accepterar det onda. Jesus protesterade därför skarpt mot den rättsvidriga behandling han utsattes för.

Hos Paulus hålls de två perspektiven samman – det kristna livets kännetecken å ena sidan och statens uppdrag å den andra sidan. I Romarbrevet 12 hör vi ett eko av Bergspredikan: ”Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte … Löna inte ont med ont. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer… Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.”

I Romarbrevet 13 undervisar Paulus sedan om statens uppdrag, som ett uppdrag från Gud: ”De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan.” Enligt Paulus är överheten – om och när den utför sitt uppdrag som Gud tänkt – en ”hämnare” som i förväg, preliminärt, utför det som Gud slutgiltigt och fullkomligt kommer att genomföra på domens dag, nämligen att skilja mellan gott och ont.

Vi står idag inför stora och långsiktiga utmaningar i Sverige. För oss som kristna innebär det att vi igen behöver tänka igenom på djupet hur relationen mellan församlingens uppdrag och statens uppdrag ser ut. Eller med andra ord: När tillämpar vi Rom 12 och när tillämpar vi Rom 13?

Stefan Gustavsson, Generalsekreterare SEA

9 november

Från John Stott Daily Thought (”The Cross of Jesus” #93 Satisfaction and substitution):

We strongly reject, therefore, every explanation of the death of Christ which does not have at its centre the principle of ‘satisfaction through substitution’, indeed divine self-satisfaction through divine self-substitution.  The cross was not a commercial bargain with the devil, let alone one which tricked and trapped him; nor an exact equivalent, a *quid pro quo* to satisfy a code of honour or technical point of law; nor a compulsory submission by God to some moral authority above him from which he could not otherwise escape; nor a punishment of a meek Christ by a harsh and punitive Father; nor a procurement of salvation by a loving Christ from a mean and reluctant Father; nor an action of the Father which bypassed Christ as Mediator.  Instead, the righteous, loving Father humbled himself to become in and through his only Son flesh, sin and a curse for us, in order to redeem us without compromising his own character.  The theological words ‘satisfaction’ and ‘substitution’ need to be carefully defined and safeguarded, but they cannot in any circumstances be given up.

Se Langham Partnership

21 september

Min senaste kommentar i Världen idag (ännu inte online):

Djävulen finns i detaljerna.

Det kan inte vara enkelt att vara politiker, det är jag den förste att inse. Konkreta beslut måste fattas, kompromisser måste göras, media och tillfälliga opinioner måste hanteras, samtidigt som de flesta politiker också bär på ideologiska övertygelser som de önskar ska få genomslag. Konststycket är att kunna kompromissa i nuet på ett sådant sätt att de egna ideologiska principerna inte långsiktigt undergrävs. Det kräver att man i förväg inser vilka konsekvenser ett visst beslut får, både i det långa perspektivet och för andra frågor. Låt mig ge två exempel:

Under kampanjen Bevara Äktenskapet fick jag många gånger frågan: ”På vilket sätt påverkar det dig och ditt äktenskap om vi inför könsneutrala äktenskap? Äktenskapet för alla som önskar gifta sig med någon av motsatt kön kommer ju fortsatt att vara detsamma!”

Svaret är att kortsiktigt sker det inte så mycket när man definierar om vad ett äktenskap är, men på sikt förändras situationen för alla. Redan nu är vi där. Genom att äktenskapet gjorts könsneutralt går det inte längre att tala om äktenskapet som en institution för samhällets framtid, för barnen. Vi har förändrat den grundläggande uppfattningen om relationen mamma – pappa – barn och kan inte längre tala om barns rätt till kunskap om och relation till sitt biologiska ursprung. Det går inte längre att hävda som ideal att barn ska få växa upp med två föräldrar, av olika kön, och som är det biologiska ursprunget till barnet. Istället för att tala om mamma och pappa talar vi nu om vem som är vårdnadshavare eller om den vuxne/de vuxna i hemmet.

Frågan om hur äktenskapet definieras visar sig alltså ha konsekvenser långt utöver frågan om vilka som får lov att gifta sig med varandra. Det har påverkat barns rättigheter och det har påverkat hur vi ser på familjen. Trist bara att så få politiker hade klarsynen eller modet att förklara vad det var man var i färd med att genomföra.

Ett annat exempel är abort. Alla partier som hävdar att abort ytterst sett måste vara den enskilda kvinnans beslut, har därmed gjort det omöjligt för sig själva att gå emot utsorteringen av barn med Downs syndrom eller av flickor eller av andra motiv.

Om man accepterar principen om rätt till fri abort oavsett anledning, då måste man acceptera abort av alla specifika anledningar. Som att man inte tycker om antalet kromosomer barnet bär på eller barnets kön eller dess IQ eller …

Framöver kommer vi att kunna få all möjlig kunskap i förväg om barnet som växer i kvinnans liv. Utifrån abortprincipen, att den enskilda kvinnan alltid måste fritt få besvara frågan om att föda eller döda, måste man också acceptera ett framtida utsorteringssamhälle, en kvalitetsbedömning på liv och död redan i fosterstadiet.

Mängder med människor sorteras redan bort. Inte därför att mamman och pappan saknar möjlighet att ta emot barnet de är upphov till, utan därför att barnet inte lever upp till kriterierna på ett efterlängtat barn som föräldrarna satt upp. Utifrån principen om den fria aborten kommer den utsorteringen att öka i takt med att informationsmängden om det väntade barnet ökar.

Tyvärr har politikerna, i samtliga riksdagspartier, genom tidigare ställningstagande gjort sig själva vapenlösa i frågan.

26 augusti

Larry Hurtado är en framstående forskare när det gäller den tidiga kristna rörelsen. På sin blogg skriver han idag, utifrån en ny studie av en forskare som heter Martens, om sexuella övergrepp på barn i antiken och om de kristnas starka reaktion. Hurtado menar att det var ett tidigt tecken på den revolution i ”sexuell logik” som följde med den tidiga kristendomen. Jag citerar ur texten:

As Martens notes, there was a whole Greek vocabulary for the practice of having sex with children:  “pederastia” (“child-love”), “pederastes” (“child-lover”), etc.  Indeed, Roman-era poets and others celebrate the practice, and it seems to have been tolerated widely.  It was particularly slave-children who likely suffered the most.  But (and this is Martens’ contribution) in early Christian texts we see what appears to be a rejection of these benign and condoning terms in favour of terms to express forthrightly that the practice is evil and destructive.

In Christian texts from the second century onward, the person who engages in sex with children is called a “paidophthoros” (“child-corrupter/abuser”), and there is the prohibition, “do not corrupt/abuse children” (“me paidophthoreseis“).  Our earliest instances are in Epistle of Barnabas (10:6; 19:4) and Didache (2:2).  These terms seem to have been coined by early Christians to re-label and condemn the practice and those who engage in it:  Not “child-love,” but “child-corruption”.

Du kan läsa hela texten här.

25 augusti

Vill du veta mer om ”Skeptikerns guide till Jesus del 1 & 2”?

Kampanj Skeptikerns guide till Jesus

Du kan beställa båda böckerna till specialpris på CredoAkademin

25 augusti

Budbäraren recenserar idag (augustinumret 2015, s. 22) Skeptikerns guide till Jesus del 2: om Jesu identitet och uppståndelse:

Stefan Gustavsson fortsätter argumentationen kring Jesus person och gudom. Med intellektuell skärpa och ett omutligt förhållande till de historiska källorna lyfter han fram trovärdiga argument och bevis på att Jesus är den han säger sig vara. Argumentationen är även betydelsefull utifrån den osäkerhet och relativisering kring Jesu person som blir allt vanligare. En utmärkt bok att ge till sökande, men också underhållande och utmanande som borde ha sin givna plats i varje bokhylla. [Johan Ericsson]

 

23 augusti

Stefan och Martin är tillbaka efter sommaruppehållet, men på var sin sida om Atlanten! De pratar terminsstart på CredoAkademin, poängen med apologetik och framför allt om den senaste veckans debatt kring interreligiös ekumenik, startad av några präster i Stockholms domkyrkoförsamling. Vi ber om ursäkt för dålig ljudkvalitet och allmän ringrostighet, och lovar att vi jobbar på förbättringar inför kommande transatlantiska inspelningar.

Missa inte P1:s Människor och tro på torsdag 27 augusti 14:03 där Stefan medverkar live!

Play
28 juli

Här är min senaste krönika i Världen dag med rubriken ”Kyrkan behöver omvända sig från rädslan att kalla till omvändelse”

Under Luleå Pride i juni arrangerades en regnbågsmässa i Luleå domkyrka. Temat var: ”Kom in som du är, kom ut som du vill vara ”. Tankegången passar perfekt in under en pridefestival. Frågan är: hör den hemma i en kristen kyrka?

Som jag ser det är regnbågsmässan i Luleå ett av många exempel på hur man idag försöker gifta samman två oförenliga livsåskådningar: Humanism och kristen tro. Då uppstår dessa motsägelsefulla situationer, där människor vill få bestämma själva över sina liv, samtidigt som man önskar Guds bekräftelse över de egna besluten. Men har man då förstått vad det innebär att Gud finns?

Humanismen som livsåskådning sätter människan i centrum. Man följer den grekiske filosofen Protagoras välkända påstående ”Homo Mensura”, vilket betyder: ”Människan är alltings mått”. Den enskilda människan – inte Gud – är utgångspunkt och normgivare. Människan är autonom, det vill säga sin egen lag. Därmed kan hon definiera både sig själv och verkligheten runt omkring sig – och kan välja att komma ut så som hon själv vill vara.

I kristen tro är Gud i centrum. Han är den som alltid funnits och som har valt att skapa världen och människan. Därmed är Gud alltings mått. Människan är viktig och värdefull, men är inte sin egen lag. Som skapade varelser är vi underställda vår Skapare. Livets mest grundläggande faktum är att Gud är Gud och endast han är Gud. Människans mening och vår djupaste tillfredställelse kan vi finna enbart i samklang med Gud.

Om Gud finns och har skapat oss då är den mest grundläggande frågan: Vad vill Gud med mitt liv? Det betyder inte att frågan om vad jag vill med mitt liv är oväsentlig, men den kan aldrig övertrumfa Guds tanke med min existens.

De goda nyheterna är enligt kristen tro att vi kan komma precis som vi är. Genom Jesus Kristus är vägen till Gud öppen för varje människa. Men vi kan inte förbli vad vi är eller komma ut som vem som helst. Vi är kallade att bli lika Jesus Kristus, i kärlek till Gud och lydnad för hans vilja.

Nya testamentet talar om omvändelse 58 (!) gånger. Det är verkligen ingen liten sidotanke, utan utgör en helt grundläggande del av det kristna budskapet. Jesus och de första apostlarna kallade konstant människor till omvändelse. De pekade inte ut någon speciell grupp eller någon speciell synd. Tvärtom; ”nu ålägger Gud människorna, alla och överallt, att omvända sig”, för att citera Paulus inför Areopagen i Aten (Apg 17:30).

Enligt kristen tro är alla människor skapade till Guds avbild, älskade av honom och därför viktiga och värdefulla. Men alla människor har också syndat och saknar härligheten från Gud. Men Gud har inte gett upp om oss, utan har sänt Jesus Kristus till världen för att rädda oss. Genom hans död och uppståndelse kan vi få livet tillbaka. Hur då? Petrus svarade så här den första Pingstdagen: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.”

Temat ”Kom in som du är, kom ut som du vill vara ” är en omöjlig hybrid. Det är ett försök att smälta samman två oförenliga storheter: Humanism och kristen tro.

Här har vi en stor utmaning: Den kristna kyrkan behöver omvända sig från rädslan att kalla människor till omvändelse.

 

 

5 juni

Roligt med positiva recensioner! Här är Birger Thuressons recension i Dagen av ”Skeptikerns guide till Jesus del 2 – Om Jesu identitet och uppståndelse” (Credoakademin)

Ja, han är sannerligen uppstånden! När jag lägger igen Stefan Gustavssons bok Skeptikerns guide till Jesus 2 efter genomläsning får jag lust att, mitt på blanka vardagen, instämma i församlingens svar på prästens/pastorns glädjefyllda påstående i påskdagens gudstjänst: ”Kristus är uppstånden!”

Det här är ingen guide enbart för skeptiker, utan en bok där vetande stärker den troendes tro på ett sunt sätt. Men naturligtvis också utmärkt litteratur för den som ännu inte bejakat den kristna tron, men nyfiket och vetgirigt söker svar.

Boken handlar om Jesu identitet och uppståndelse. Den är hederlig, gedigen och pedagogisk.

Hederlig, därför att den inte väjer för svåra frågor och tydligt redovisar olika hypoteser om Jesu identitet och olika förklaringar till vittnesbörden om hans uppståndelse.

Gedigen, därför att författaren är beläst och gör en bred redovisning av forskning i ämnet. Litteraturlistan är imponerande och vägleder den som vill gräva vidare.

Pedagogisk, därför att Stefan Gustavsson inte låter lärdomen tynga språket. Boken är lättläst. Och det är inte bara språkets och det logiska uppläggets förtjänst, utan också typografins. Summeringar, punkter och en luftig layout bidrar.

Bokens tyngdpunkt ligger på uppståndelsen. Inte konstigt, eftersom den bekräftar påståendet att Jesus är delaktig i Guds identitet.

Det finns en välgörande ödmjuk ton i boken. Uppståndelsen kan inte slutgiltigt bevisas, skriver författaren, men den som tror att Gud uppväckte Jesus från de döda har de historiska argumenten på sin sida. I en tid när det är populärt att slå lösryckta bibelverser i huvudet på folk och kallar det apologetik är den här sortens försvar för tron extra viktig.

5 juni

Nu börjar recensionerna av ”Skeptikerns guide till Jesus, del 2 – om Jesu identitet och uppståndelse” publiceras. Här är recensionen i HEMMETS VÄN 28 maj 2015:

Skeptikerns guide

Utlovad och efterlängtad, så kan man nog säga om Stefan Gustavssons nya bok Skeptikerns guide till Jesus 2, om Jesu identitet och uppståndelse, Credoakademin 2015. Som alltid när Gustavsson skriver är det bibliskt, intellektuellt klart, logiskt, sprängfyllt av innehåll, lättläst och verkligen trosstärkande. Här ställs frågor till det historiska materialet om Jesus och undan för undan redovisas grunderna för att den kristna tron vilar på klara och åtkom liga historiska fakta.

Boken är indelad i tre stora avsnitt i sökandet efter Jesus i historien. Var ska vi börja leta? heter det första avsnittet. Här bemöter författaren uppfattningen att evangelierna bara är en spegelbild av de myter som florerade i antiken och då inte historiska. Han kommenterar Tomasevangeliet och svarar på frågan om evangelierna är anonyma biografier eller om vi kan veta något om författarna.

1 avsnitt två med rubriken Vem var han? Om Jesu identitet, visar författaren vad Jesus sade om sig själv och hur vi kan ställa oss till hans person, anspråk och undervisning. Det är fram för allt Jesu anspråk på gudomlighet och att vara ett med Gud själv, ja Gud, som gör att frågorna spetsas till. Det klassiska citatet av C 5 Lewis finns med där Lewis skriver: “Du måste välja. Antingen var, och är, den här mannen (Jesus) Guds son eller också var han en galning eller något ännu värre.”

Avsnitt tre har rubriken Vad hände efter hans avrättning? Om Jesu uppståndelse och här befinner vi oss i centrum av kristen tro och – den avgörande frågan. Gustavsson går igenom berättelserna om uppståndelsen, förklaringar till att Jesu grav var tom och hur man skall se på de första lärjungarnas upplevelser och den kristna kyrkans födelse. Här vill man bara ropa: Jättebra! Härligt! Fantastiskt! Tänk att Jesu uppståndelse är en historisk, påvisbar händelse. Kristen tro vilar inte på fabler, påhittade historier, en blandning av myter och legender, rykten, hallucinationer, bedrägeri och religiösa dagdrömmar. Kristen tro är en historisk tro på Jesus, hans person, ord, handlingar, hans död och hans kroppsliga uppståndelse, hans närvaro och hans återkomst vid historiens final.

Gustavssons bok är ett måste för lärare, präster och pastorer och ger mycket predikomaterial, men borde sättas i händerna på unga och äldre som inte är riktigt säkra på vad de egentligen tror på.

Bo Wettéus

Sök